Contoh Puisi Bali Anyar

contoh puisi bali anyar - conto puisi bali anyar

Puisi Bali Anyar – Pada tulisan ini kita akan membahas mengenai Puisi Bali Anyar. Punika wantah sastra sane kaangge nartaang  pabesen, ngangge basa sane bawak nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane kakomunikasiang boya ja gatra, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan, nglimbakang tur najepang kontak-kontak ring sane katerapin.

Contoh Puisi Bali Anyar

Contoh Puisi Bali Anyar – Bagian 1

Masekolah
Kruyuk…kruyuk munyin siape
Tekak..tekok munyin penginane
Metanda jagat sampun semeng

Sang Hyang Surya menyinarin jagate sami
Kedis-kedis sane menguci
Serase nundun tiang uling ngipi

Titiang metanggi, ngelantas manjus
Taler nyiapang buku-buku pepelajahan
Dina sane mangkin
Titiang jagi ngranjing ka sekolah

Apang polih kaweruhan
Nenten lali,
Mepamit saking guru rupaka
Apang iraga selamet rahayu

Olih : I Putu Aditya Pramana Putra

Nenten Sujati
Dinane wengi
Pedidi, ngrasayang manah ring hati

Sepi
Punika sane rasayang jani
Peteng gumi tanpa matan ai
Sekadi dammar sane nenten nyunarin hati

Dini
Mamargi nuju genah sane becik
Nanging
Ten wenten sane ledang nerima
Ten wenten sane satya masawitra

Munyi manis stata kemikan

Olih : Ni Wayan Yulia Ayu Andreani

Luwu
Dini ade luwu.
Ditu ade liu.
Ane ngae bengu.
Sing ade ngarungu.

Ah…, mare wawu.
Men jani enu.
Jelenjingane masi ngemu.
Margine milu beru.

Keweh yen ajak liu.
De nyen milu.
Awige sube dini ditu.
Sing masi ade rungu.

Ane jelek bengu, ento sube luwu.
Nyakitin nekang pikobet, masi luwu.
Ngusak gumi masi luwu.
Milu dadi luwu?

Olih: I Wayan Kertayasa

Langit Peteng
Sanja lakar peteng
Matan ai mulai kelem
Kedis-kedis mulih ka umahne
Langit suba peteng

Masisa ambu sane saru
Bulan suba nganti matan ai
Bintang bintang matamburan dilangite
Angin di petengne sane dingin

Ngaba embun di don-don
Inget teken kenangan sane luung
Sing nawang, apa sane ada di otak tiange
Munyi angin sane magesek don jak ranting

Akejep ngalihin perhatian tiange
Munyi munyine to gending peteng ne luung
Langite bek teken bintang bintange
Bulan sane nyinarin langite
Ngawinang luung langit peteng

Olih: Doewie Lola

Semeng
Suryane endag manyuryanin.
Ketelan damuh ngulangunin.
Munyin kedise saling pasautin.
Karuyuk siape sane ngamaluin.

Anget-anget, angin dingine ngampehin.
Bamban ayu saling asihin.
Suarga lokane buka nindihin.
Nginyah, kijap-kijap, ambune pabalihin.

A gelas teh anget tusing kalempasin.
Tekek gisiang gerosin.
Semenge ene sida kaluwihin.
Dasarin sakeng ati sane luwih.

Olih: I Wayan Kertayasa

Majalan Masuk
Matan ai suba menek
Siap suba mamunyi
Macihna dinane niki
Sampun semeng
Tiang lakar majalan masuk

Satonden majalan
Masuk
Tiang… mapamit teken
Meme miwah bapa

Olih : Ni Kadek Ratna Dewi

Bali
Bali… 
Pulo sane cenik…
Pulo sane akeh antuk budaya..
Pulo sane akeh antuk pariwisata…

Budaya Baline sampun kaloktah ring mancanegara
Igel-igelan miwah gamelan soroh budaya Bali
Pendet, Kecak miwah Baris..
Soroh igel-igelan Bali
Cerik kelih gede tua malajain igel-igelan Baline

Pariwisata ring Bali becik…
Pariwisata alam miwah bangunan
Gunung, Danu, Pasisi wenten ring Bali
Gunung Batur, Danu Batur, lan Pasisi Kuta..
Soroh tongos wisata ring Bali

Baline sugih..
Sugih budaya lan pariwisata
Krama Baline patut ngelestariang budaya Baline

Olih: Parisudha

Meme
Meme
Sesukat meme ngalahin mati
Titiang jani…
Padidi…

Tusing ada meme di samping tiange
Titiang jani….
Ngajak meme baru
Meme barune… tusing demen teken titian

Meme..
Ane jani titiang rindu
Rindu tekening meme

Olih: I Gede Pasek Krisna

Mabakti Ring Pura
Marep hatur tiang mabakti
Ngaturang sembah majeng ring hyang widhi
Suara gentene kadi sunari
Lan suara kidunge saling pesautin

Pelinggih ring pura tegeh nyujuh langit
Barak putih selem tri warna
Malebur sami dados siki
Ang Ung Mang kara manunggil
Malambang Ong kara murti

Ngacep karahayuan gumi
Wangsa muah negari
Landuh rajeng kerta sami

Olih: Ida Ayu Dwi Puspasari Mas

Pasih
Dija iraga ngidang nyingakin
Bias putih lan yeh sane jernih
Dija iraga ngidang nyingakin
Matan ai sane galang

Dija ombak magirangan
Uling kangin
Ngaba yeh mauyutan
Lan bias pasih sane luung
Semengan lan peteng

Be be ne pada liang magirangan
Ditu di pasih

Olih: Marta

Contoh Puisi Bali Anyar – Bagian 2

Buduh Aluh
Gumi landuh
Ébuh uli aluh
Sing nyak tuyuh
Ulian buduh

Yén sing milu buduh,sinah pakéwuh
Buduh kasub lobané murub
Kasub amah pisuh
Rusuh tur jaruh

Eda tandruh
Tuah makejang ajak buduh
Ulian aluh

Olih: E. Senaya, Karangasem

Meme
Ritatkala meme mobotang titiang
Meme nenten taen ngrasayang ane madan pakewuh
Kanti titiang lekad ka gumine

Mangkin titiang suba kelih
Titiang tusing nawang apa apa
Meme sane ngajahin titiang kanti titiang bisa

Titiang sesai ngae meme pedih
Nanging meme tusing taen pedih teken titiang
Meme ne sesai negur titiang ritatkala titiang pelih

Jani titiang suba nawang,, arti kasih saying memene teken titiang
Titiang ngidih pangampura tekening meme

Yening titiang ngelah pelih

Olih: Ni Wayan Sulistyawati

I Ketut Pengkuh
Kalain tundangan,inguh
I Ketut pengkuh
Kirak-kirak
Sebak-sebak di rurungé
Nigtig tangkah wayah
Wiréh punyah
Bungutné kembah
Kerem arak

Béh, tetedan kala bakat untal
Kutal-katil ngitukang layah
Léak barak bakat gerak
Bungut uug,uyak kacakcak

Tut eda pengkuh
Suud mabuat ora
Braya kanti ulati
Mani puan,sinah pangguh
Sawitra sané sujati

Olih: E. Senaya, Karangasem

Jagat Bali
Jagat Bali…
Patut iraga lestariang
Apang tusing jagate
Usak turin daki

Yening jagate usak
Jagate lakar keni blabar
Blabar punika
Banjir, tanah longsor, linuh
Tur sane tiosan

Olih krana keto
Iraga patut nyaga tur ngelestariang
Jagat Bali

Olih: Tri Angarani

Yatnain
Eda uyut yn takut benyut
Patilesang ngaba bungut
Yén nu demen naar jukut

Tusing pati jutjut
Apang tusing ngaé sungsut
Raos di sisi pedas-pedasang
Eda ulah mamunyi
Apang tusing pelih ngaba bungut

Tusing tawah ngaba itungan
Apang tuara Tungap mani puan
Yatnain singsal laksana
Pedas liat,kuping di samping
Apang kasengguh jatma maunduk

Olih: E. Senaya, Karangasem

Ujan Bales
Ritatkala
Matan ai ne makere tuun
Katak dongkang
Macanda pada girang
Kelap-kelep di langite
Di gulem sane tebel
Yeh tukade maluab
Dini gumine peteng dedet

Olih: Suartiningsih

Brahma Santi
Ulian pituduh, Ida kasengguh
Sang Sané Ngawi sami dumadi
Ala-ayu tuah pakardi Ida Sané Ngawerdi
Kasungkemin saider buana sami

Ulian paileh mabuat sungsut
Panumaya,pakolih lara dumadi
Tan kedeh las nuleb asiki
Pageh satinut titah Sang Sujati
Pinaka margi sampunang lali
Brahma kanti ngaluruh santi

Olih: E.Senaya, Karangasem

Basa Bali
Tan uning titiang ring karanan ipun,
Suksman titiange kategul antuk benang sutra,
Ngranjing manyusup tulang ngantos ka sumsum,
Sane dados bagian awak titiange.

Sareng maurip saking ayunan ngantos kelih,
Seduke ngipi, mamanah tur ngamedalang rasa,
Ring sajeroning basa ibu,
Manah titiange sampun kelih antuk cayane,
Kaborbor sukman titiange antuk cayane,
Titiang manggihin pribadin titiange,

Titiang magubugan ring masyarakat,
Terus masemetonan sareng sawitra,
Baktin titiang ring rerama nenten ja kirang,
Kasih-kinasih sareng alit-alite,

Sane encen kirang kapikayunin,
Titiang nyelipang raos anyar,
Anggen titiang payas sane cocok ring kala puniki,
Kapanggih rupanipun ngenyagang manah.

Olih: Suntari Pr

Jelema Boya-Boya
Boya ulian lengit
Mula nyaliné pengit
Payu ulian ngelamit
Wareg ulian gedeg demit

Boya ja kena bebédan
Dadi demen maméda
Demen ngulgul timpal
Demen takutin timpal
Ngadu siteng,tengal

Boya ja kedengang palekadan
Dadi kereng maboya ngandang
Mirib paileh gumi katibén baya
Jelemané demen né boya-boya

Olih: E. Senaya, Karangasem

Tri Hita Karana
Tri Hita Karana
Srana papahayu jagat
Dresta luih patut kasungkemin
Parihyangan, palemahan, lan pawongan

Atur suksma, majeng krama wong Bali
Ngiring ajegang, anggen titi pangancan
Mangupadi rajeg Bali budaya luhur

Swastyastu, atur pangebaktin titiang
Dreda suci heneng heninging budi
Lungguh linggih Ida Hyang Paramakawi.

Olih: I. B. Rai Putra

Contoh Puisi Bali Anyar – Bagian 3

Sikutang Di Awak
Awak nu pada nyokor
Pragat makenying ulian atékor
Nyén lakar jebuhin

Awak nu tuna dikelus
Buka pitiké belus
Eda nagih dadi angin ngalilus

Awak enu saja engab
Eda nagih cara geruda ngabkab
Congah munyi,ngungkab tattwa
Nanging isiné patigadab

Dadi jatma tong dadi engsap
Metu inget tekén awak
Apang bisa nyikutang di awak

Olih: E. Senaya, Karangasem

Ngidem
Peteng karasayang manahe
Tan uning ring punapa-punapi
Tejan sang surya tan kacingak
Saantukan ngidem

Warna-warni warnan I bunga
Sane satata ngulangunin manah
Sami nenten kauningin
Saantukan ngidem

Ngideme ngranayang sengsara
Patigrapa patigrepe ngelarang kauripane
Tan sida ngruruh tetujon ne utama

Kedatang ngideme
Apanga galang deweke
Prasida uning ring angga
Uning ring sarira

Olih: Andre

Campah Ampah
Lebihan campah
Munyi tawah-tawah
Krabak-krubuk tan paunduk
Ngéa ibuk
Cara kuluk
Papaloné bangras
Tatuwekné tan pedas
Liat sengap
Ambek rengas
Kereng tungkas

Lebihan ampah
Tuara resep gumi wayah
Ngadu begug,glebag-glebug
Ulian pelud
Baya silib teka rarud
Daya calig mangelurug
Ngaé gerubug
Ulian campah turmaning ampah

Olih: E. Senaya, Karangasem

Rerama
Nenten uning ipun ring pakewuh
Miara titiang kantos matuuh
Angkihan katohang
Nenten ngitungang kawaliang

Sangkaning rasa tulus
Ring kawentenan sentanane
Tan sida kagentosin
Rah manunggal ring angga
 
Rasa suksma kaaturang
Majeng ring sang Guru
Guru Rupaka kasengguh
I Meme I Bapa
Reramane sujati

Olih: Adi Andre

Buang Ngetél
Ulah laku ngaba buang
Ulah ningkang aluh ngangkang
Lebihan néngél ogél-ogél
Ngetél néltél
Cokcok kedis
Rejeng bakis
Kebas-kebis
Uyak nanah
Benyah lanyah
Nandang jengah
Ka gumi wayah
Ulian buang ngetél

Olih: E. Senaya, Karangasem

Sang Hyang Widhi
Ida sane nitahang
Sane ngaryanin, sane ngaleburin
Matan ai, bulan, bintang sahananing daging jagat
Acintya warnanya
Sane tan kekayunin
Tan wenten sane uning
Nanging bhakti kasembah

Wiapi wiapaka kasengguh
Nyusup ring sahananing sarira
Ngebekin gumi Ngebekin langit
Sami pada manunggal.

Olih: I Ketut Adi Andre

Sunia Kanti
Rikala engseb Sanghyang Surya
Taru nyuti rupa dados méru
Sanghyang Candra pinaka Surya
Manyunarin sepi
Eningang kayun ngulati sujati
Majalaran sunia pinaka kanti
Ring payogan Sanghyang Saka

Olih: E. Senaya, Karangasem

Buin Kesep Yén Tuah Sing Resep
Galang kangin
Langité enu masaput sutra barak
Masepuh emas pakenyornyor
Ngaléncok di muncuk-muncuk kayuné
Nanging I Kecétrung suba manying mangényor
Matinggah di padiné kuning ngerinying
Ané masoca damuh mawastra selaka

Béh…
Kabilbil I Surya kapupungan
Kadundunin olih I Cerukcuk,uyut
Ngetaraang ebon kopiné maseduh
Di Kubun-kubun cariké
Tatkala petaniné matekap

Dini tiyang
Nyongkok padidi di pemaron jelingjingé
Kalangen ninggalin dauhé ené
I Lelakut Somi,manelektek tan makejepan
Mirib ia nyambatang,”ragané manyama ngajak tiyang,
Ngajak cariké,ngajak semengané ené

Nanging
Dini tiang niisang yéh mata
Di tungtunging munyin teluktaké,celekutan
Sawiréh pancorané kaengsutin plastik lan tain kucit
Yéhné itek malanyat tambis nyat
Batuné nungging nyeluing nyuun softéx
Lantas kija lakuna inyalian,i kakul lan i cueng?
Badah….

Buin kesep yén tuah sing resep
Yéhé ilang kakeberang ambu putih
Jelingjingé tuh cara anak ubuh
Cariké telah dadi umah
Subake?
Pakpak lubak di perpustakaan!

Olih: E. Senaya, Karangasem

Sasikep
Poos beli raris olés
Ring selag alis adi,gelis
Poos panadi baos
Mangda adi anut-tinut
Ring baos beli

Layahé silap-silapang
Ring gidaté, adi
Mawastu kedat dahat
Layah pinaka ajah
Mangda adi tan obah
Satya ngayahin beli

Ngembeng eling adi
Waluya segara madu
Kecap sugiang amatra
Ring muan beli arupa
Panyupat mala baya
Sidi karya panumaya

Nyarétcét Panyingakan adi
Waluya segara pitu
Usapang sabilang buku
Pinaka paiket—ruket
Sasikep beli sirep
Mangda dedep
Setata éling ring adi

Olih: E. Senaya, Karangasem

Tresna Magantung
Tresnané layu dimuncuk tunjungé putih
Tuh aking,tan payéh tan pagetih
Sawiréh telagané enyat nyarétcét
Ulung ka pangkungé dalem
Ditu I Enggung Poléng mangedékin

Dadi melénan tanahé dini
Belig turmaning alid
Alid ulian getihé, ngendih
Ngahngah,nandang jengah
Tan sida nyuhjuh bulané
Engsut di carang kayuné ligir

Nirdon saja
Tresnané magantung
Kaéwérin olih Idedalu
Ané lekad uling selagan batisé
Milu mangiladin mata
Ngawinang manahé sayan lanyah

Olih: E. Senaya, Karangasem

Sekian Puisi Bali Anyar contoh puisi bali anyar. Semoga conto puisi bali anyar Puisi Bali Anyar tadi dapat membantu teman-teman dalam belajar.

Baca juga: Kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan
Baca juga: Sastra Bali

Ambiz Education Search:
puisi bali anyar | conto puisi bali anyar | contoh puisi bali anyar | puisi basa bali | puisi bahasa bali | puisi bali